PATTI-HANKE

Palontutkinnan tietovarantohankkeessa (PATTI-hanke) selvitetään, mitä tietoa palontutkinnasta tulee kerätä ja miksi, sekä millaisia oikeudellisia velvoitteita tietojen keräämiseen liittyy. Tietojen keräämisen lisäksi selvitetään tietojen käsittelyyn liittyviä toimintoja ja velvollisuuksia. Hankkeessa selvitetään pelastustoimen toteuttaman tiedon keruun ja käsittelyn  lainsäädännöllistä perustaa sekä tiedonhallinnan nykytilaa. Lisäksi tuotetaan koulutusmateriaalia tiedonhallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pelastustoimen palveluita, tehokkuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, jotka edellyttävät saatavilla olevan tiedon keräämistä, tilastoinnin kehittämistä ja tiedon jalostamista. Keskeisenä osana hanketta on myös tiedon keräämiseen ja tietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädännölliset velvoitteet ja toiminnallisuudet.

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmästä hankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen ja yliopisto-opettaja Helinä Tiura-Virta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston ja UEF:n sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen kanssa. Hankkeen rahoittajana on Palosuojelurahasto.

Lisätietoa Palontutkinnan tietovarantohanke – UEFConnect