ETÄTYÖHANKE

”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushanke

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Tutkimushankkeen tavoitteena on luoda etätyön malli, jonka avulla työnantajat voivat tehokkaasti toteuttaa työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa ja parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Tutkimushanke on saanut hankerahoituksen Työsuojelurahastolta. Hankkeessa ovat mukana julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, HTT, OTT Matti Muukkonen, OTT Evgeniya Kurvinen, OTT Niko Vartiainen ja väitöskijatutkija Sari Korhonen.

Osana tutkimushanketta julkaistiin artikkkeli ”Etätyön valvonta – sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa” Focus Localis tiedejulkaisun teemanumerossa 2023. Artikkelin kirjoitti projektitutkija OTT Evgeniya Kurvinen. Artikkeli on luettavissa journal.fi sivustolla.

Tutkimus osoittaa, että hyvinvointisovelluksella saatuja tietoja saa käsitellä sen valvomiseksi, käyttääkö työntekijä sovellusta, ja pitääkö työntekijä säännönmukaisia taukoja. Teknisin menetelmin toteutuva näyttöpäätteen monitorointi (esim. työntekijälle haitallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi ja työskentelyn tauottamiseksi), ei sen sijaan ole välttämätöntä. Tutkimuksen perusteella työnantaja ei saa kohdistaa kuuntelun ja katselun mahdollistavia valvontatoimenpiteitä kotirauhan piiriin.

Osana tutkimushanketta laadittiin artikkeli ”Etätyön järjestämisen ja valvonnan keinot työturvallisuuden toteuttamiseksi”, joka julkaistiin Liikejuridiikka-lehdessä 12/2022. Artikkelin kirjoittivat projektitukija OTT Evgeniya Kurvinen, tohtorikoulutettava Sari Korhonen (Haaga-Halia ammattikorkeakoulu) ja yliopistonlehtori Niko Vartiainen. Artikkeli on luettavissa Edilexissä.

Tutkimuksessa selvitettiin tosiasiallisia etätyökäytänteitä julkishallinnon organisaatioiden työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille osoitetulla kyselyllä. Tutkimuksen perusteella työturvallisuuslakia sovelletaan myös etätyöhön, mutta sen soveltamisalaa on rajoitettu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa olosuhteissa. Työnantajalle kuuluu kuitenkin velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä tarpeellisilla toimenpiteillä sekä antaa työturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita ja valvoa, että niitä myös noudatetaan. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että etätyön valvonta ei kaikilta osin ole riittävää työturvallisuuslaissa asetettuihin vaatimuksiin ja velvoitteisiin nähden.