Etätyön järjestämisen ja valvonnan keinot työturvallisuuden toteuttamiseksi

Projektitukija OTT Evgeniya Kurvisen, tohtorikoulutettavan Sari Korhosen (Haaga-Halia ammattikorkeakoulu) ja yliopistonlehtori Niko Vartiaisen artikkeli ”Etätyön järjestämisen ja valvonnan keinot työturvallisuuden toteuttamiseksi” on julkaistu Liikejuridiikassa 3/2022.

Artikkelissa etätyökäytänteitä analysoidaan työturvallisuuslaissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia vasten. Toteutetussa tutkimuksessa tosiasiallisia etätyökäytänteitä selvitettiin julkishallinnon organisaatioiden työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille osoitetulla kyselyllä. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös etätyöhön, mutta sen soveltamisalaa on rajoitettu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa olosuhteissa. Tästä huolimatta työnantajalle kuuluu velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä tarpeellisilla toimenpiteillä sekä antaa työturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita ja valvoa, että niitä myös noudatetaan. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että etätyön valvonta ei kaikilta osin ole riittävää työturvallisuuslaissa asetettuihin vaatimuksiin ja velvoitteisiin nähden.

Artikkeli luettavissa myös Edilexissä.