Väitöskirjatutkija Jarkko Pesun referee-artikkeli julkaistu Edilexissä

Pesu tutki artikkelissaan ”Innovaatiokumppanuuden kilpailuttamisen valtiontukiongelmat” syitä, joiden vuoksi hankintalain mukainen kilpailutusmenettely ei riitä poistamaan innovaatiokumppanuudesta SEUT 107 artiklan tarkoittamaa valtiontukea. Artikkelin keskiössä on tilanne, jossa innovaatiokumppanuuden seurauksena innovaatiokumppaniksi valittu toimittaja asetetaan parempaan asemaan suhteessa sen kilpailijoihin, eikä se olisi voinut saavuttaa tätä asemaa ilman hankintayksikön toteuttamaa innovaatiokumppanuutta.

Artikkeli osoittaa kolme keskeistä ongelmatilannetta:

1) Innovaatiokumppanuuden kilpailutus ei poista valtiontukea kun innovaatiokumppanin saama korvaus sisältää markkinaehdoista poikkeavaa etua.

2) Innovaatiotoimintaan luontaisesti kuuluvan epävarmuuden ja tuntemattomien seikkojen vuoksi kilpailutus ei voi poistaa tuen mahdollisuutta. Innovaatiokumppanuuden tällaisia osia on arvioitava markkinatoimijamaisesti.

3) Innovaatiokumppanuus voi sisältää valtiontukea, koska hankintayksikkö on käyttänyt hankintalainsäädännön sille jättämää harkintavaltaa ja toteuttanut kilpailutuksen valtiontukisäännösten kanssa epäyhteensopivalla tavalla syrjivästi/valikoivasti.

Artikkeli luettavissa tästä (edellyttää kirjautumista).

Jarkko Pesun artikkeli valtiontuen ja julkisten hankintojen välisestä rajanvedosta innovaatiokumppanuudessa Lakimies-aikakauskirjassa

Jarkko Pesun artikkeli ”Innovaatiokumppanuus ja valtiontuki” julkaistiin Lakimies-aikakauskirjassa 3/2022.

Artikkelissa avataan innovaatiokumppanuuden käyttöedellytyksiä sekä pohditaan valtiontuen muodostumisen mahdollisuutta tilanteissa, joissa tarkoituksena on toteuttaa hankintalain mukainen innovaatiokumppanuus, mutta joissa tosiasiassa myönnetäänkin tahattomasti valtiontukea. Artikkelissa tarkastellaan innovaatiokumppanuutta erityisesti SEUT 107 artiklan valtiontukia koskevan ratkaisukäytännön ja soft law -lähteiden valossa. Tahattomasti myönnetty valtiontuki voi aiheuttaa takaisinperintäriskin, joka kohdentuu hankintamenettelyssä valittuun toimittajan. Takaisinperintä voi koitua toimittajalle raskaaksikin ennakoimattomaksi taloudelliseksi taakaksi. Artikkeli osoittaa, ettei pelkkä hankintalain noudattaminen innovaatiokumppanuudessa poista mahdollisuutta valtiontuen muodostumiseen.