Matti Muukkonen Focus Localis -tiedejulkaisun päätoimittajaksi

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta valittiin joulukuussa  Focus Localis -tiedejulkaisun päätoimittajaksi ja kuntaoikeuden yliopisto-opettaja Saanareetta Virikko lehden toimitussihteeriksi. Heidän toimikautensa alkaa keväällä 2024 ja kestää kaksi vuotta.

Muukkonen on aiemmin vastannut Oikeus -lehden Oikeudellista elämää -palstasta. Hän on lisäksi toiminut Joensuun yliopiston Oikeustieteellisiä julkaisuja -sarjan toimitussihteerinä ja toimittanut Pentti Arajärven juhlakirjan. 

Matti Muukkosen kaksivuotisen päätoimittajakauden aikana Focus Localis -lehdestä ilmestyy teemanumero koskien norminpurkua kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä englanninkielinen oikeusvertaileva teemanumero.

Ks. lisää tästä.

Väitöskirjatutkija Saanareetta Virikon referee-artikkeli julkaistu Oikeus 1/2023

Virikko tutki oikeustieteelliseen väitöskirjaan (Kunnanjohtajan virkasuhteen päättyminen luottamuspulan perusteella) sisältyvässä referee-artikkelissa ”Kunnanjohtajan virkasuhteen päättyminen – erokorvauksella vai ilman?” kuntalain (410/2015) 42 §:n 3 momentin tarkoittaman kunnanjohtajalle maksettavan erokorvauksen lakisääteisiä vaatimuksia lainopin menetelmin sekä kuntien sopimuskäytäntöjä laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen perusteella erokorvausta tulisi käyttää johtajasopimuksen perusteella ainoastaan sellaisen kunnanjohtajan viran hoitoon liittyvän erimielisyystilanteen ratkaisemiseksi, joka ilman sovintoa johtaisi kuntalain 43 §:n tarkoittaman irtisanomismenettelyn vireillepanoon. Erokorvaukseen sovellettavan lainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta johtuen erokorvausta on sallittua käyttää myös kuntalain 43 §:n tarkoittaman irtisanomismenettelyn vireillä ollessa eli kunnanjohtajaan kohdistuvan luottamuspulatilanteen ratkaisemiseksi. Asiassa on tosiasiallisesti kyse kunnanjohtajan virkasuhteen sopimusperustaisesta päättämisestä. Tutkimus osoittaa, että erokorvausta sääntelevä lainkohta on merkittävissä määrin epäselvä ja tulkinnanvarainen, eikä erokorvaus itsessään paranna kunnanjohtajan asemaa ristiriitatilanteissa. Kunnanjohtajan virkasuhde päättyy, erokorvauksella tai ilman.

Kuntien sopimuskäytäntöjen perusteella erokorvauksesta on sovittu edellä esitetyn lisäksi sellaisten tilanteiden ratkaisemisesta, mitkä täyttävät kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) viranhaltijasta johtuvat irtisanomis- tai purkamisperusteet. Lisäksi erokorvauksesta on sovittu kunnanjohtajan irtisanomisen kompensoimiseksi. Nämä eivät täytä erokorvauksen lakisääteisiä vaatimuksia. Tällaisilla johtajasopimuksilla ei erokorvausta koskevin osin ole tosiasiallisia oikeusvaikutuksia.

Artikkeli luettavissa Edilexissä (vaatii kirjautumisen).

Väitöskirjatutkija Heidi Hernetkosken referee-artikkeli julkaistu Edilexissä

Kuntapäättäjän näkökulmasta kuntalain (410/2015) 131 §:n tarkoittaman palveluvelvoitteen avulla järjestettävä palvelu voi olla moninainen, kun ottaa huomioon kansallisen ja EU-sääntelyn sekä asiaan liittyvän oikeuskäytännön. Asiassa on olennaista, että kunnassa pystytään perustelemaan, miksi juuri ko. palvelu on tarpeellinen. Asiassa on myös syytä huomioida, että kunnissa voi olla erilaisia tarpeita, esimerkiksi polttoaineenjakelupisteet tai elintarvikemyymälät voivat syrjäseuduilla olla harvassa tai puuttua jopa kokonaan. Lisäksi harkintaan voi vaikuttaa ko. palveluun mahdollisesti liittyvä erityislainsäädäntö. Kuntapäättäjän näkökulmasta palveluvelvoite on mahdollinen työkalu tilanteessa, jossa kunnasta kaikkoavat palvelut vaikuttavat kunnan elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Vaikka palveluvelvoite saattaa vaikuttaa byrokraattiselta vaihtoehdolta,  se ei poikkeuksellinen kunnan muuhun toimintaan sisältyvään byrokratiaan nähden.

Artikkeli luettavissa Edilexissä (vaatii kirjautumisen).

Matti Muukkosen toinen väitöskirja tarkastetaan Lapin yliopistolla 6.5.2022

Lapin yliopiston julkisoikeuden, erityisesti kuntaoikeuden ja itsehallintoyhteisöjen dosentti, HTT, YTM, ÕTM Matti Muukkosen toinen akateeminen väitöskirja Kuntalain soveltamisalasta esitetään Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 6.5.2022 klo 12 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Eija Mäkinen ja kustoksena toimii emeritusprofessori Juha Karhu.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteesta https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/Kuntaoikeuden osaaminen vahvistuu Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston asema kuntaoikeuden tutkimuksessa vahvistuu, kun maakuntahallitus päätti osallistumisesta lahjoitushankkeeseen. Hankkeen myötä Joensuun kampukselle voidaan palkata tutkimusjohtaja viideksi vuodeksi.

Maakuntaliiton lisäksi hankkeen rahoituksessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan kunnat. Lisäksi hankkeeseen oon tarkoitus kerätä lahjoituksia. Toiminnan on tarkoitus alkaa aikaisintaan syksyllä 2022.

Lisää aiheesta Ylen 24.1.2022 julkaistussa uutisessa.