Evgeniya Kurvisen, Sari Korhosen ja Niko Vartiaisen artikkeli etätyön järjestämisen ja valvonnan keinoista julkaistu Liikejuridiikka-lehdessä

Projektitukija OTT Evgeniya Kurvisen, tohtorikoulutettavan Sari Korhosen (Haaga-Halia ammattikorkeakoulu) ja yliopistonlehtori Niko Vartiaisen artikkeli ”Etätyön järjestämisen ja valvonnan keinot työturvallisuuden toteuttamiseksi” on julkaistu Liikejuridiikassa 3/2022.

Artikkelissa etätyökäytänteitä analysoidaan työturvallisuuslaissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia vasten. Toteutetussa tutkimuksessa tosiasiallisia etätyökäytänteitä selvitettiin julkishallinnon organisaatioiden työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille osoitetulla kyselyllä. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös etätyöhön, mutta sen soveltamisalaa on rajoitettu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa olosuhteissa. Tästä huolimatta työnantajalle kuuluu velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä tarpeellisilla toimenpiteillä sekä antaa työturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita ja valvoa, että niitä myös noudatetaan. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että etätyön valvonta ei kaikilta osin ole riittävää työturvallisuuslaissa asetettuihin vaatimuksiin ja velvoitteisiin nähden. 

Artikkeli luettavissa Edilexissä!

Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.