Voutilaisen ja Oulin referee-artikkeli julkaistu Defensor Legisissä 1/2023

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sekä Juuso Ouli Itä-Suomen yliopistosta tutkivat Defensor Legisissä 1/2023 julkaistussa referee-artikkelissaan ”Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus” virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimusta. Tutkimuksen perusteella virkavastuun rikosoikeudellisen ulottuvuuden toteutuminen edellyttää tosiasiassa sitä, että virkatoimen tehnyt virkamies voidaan yksilöidä. Tutkimus osoittaa kuitenkin, ettei virkavastuuta käsittelevä sääntely ole semanttisesti yhteensopivaa käsitteistöltään. Ongema on siinä, että rikoslain virkarikoksia koskeva sääntely ei tunnista perustuslaissa säädettyä virkatoimen käsitettä, vaan sääntelyssä on käytetty virkatoiminnan käsitettä. Lainvalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota säännösten suunnittelussa ja muotoilussa siihen, että perustuslain 118 § on tosiasiassa toteutettavissa julkisessa hallinnossa.

Artikkeli luettavissa Edilexissä (vaatii kirjautumisen).

Muukosen uusi artikkeli Edilexissä: Viran ajalliset ulottuvuudet – Olisiko tarvetta virkamiehiä koskevan sääntelyn synkronoinnille?

HTT, OTT, YTM, julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkosen uunituore referee-artikkeli ”Viran ajalliset ulottuvuudet – Olisiko tarvetta virkamiehiä koskevan sääntelyn synkronisoinnille?” on julkaistu Edilexissä. Muukkonen tarkastelee artikkelissaan laaja-alaisesti sitä, milloin virkamies on virkavelvollisuuksiensa alaisena ja milloin ei. Artikkeli nostaa erinomaisesti esiin Suomen virkamiesoikeudellisen sääntelyn hajanaisuuden, minkä ratkaisuna Muukkonen esittää virkamieslainsäädännön keskittämistä. Olisiko perusteltua säätää laki julkisen hallinnon viranhaltijoista, jota sovellettaisiin kaikkiin julkisyhteisöihin?

Artikkeli luettavissa Edilexissä.