Väitöskirjatutkija Helinä Tiura-Virran referee-artikkeli julkaistu Defensor Legisissä 1/2023

Tiura-Virran oikeustieteelliseen väitöskirjaan (Henkilötietojen käsittely poliisissa) sisältyvässä referee-artikkelissa ”Poliisin oikeus saada henkilötietoja muiden viranomaisten rekistereistä – tiedonsaantioikeuksien uusi systematiikka” tutkitaan kehittämistarpeita koskien poliisin oikeutta saada henkilötietoja muilta viranomaisilta ja esitetään uusi systemaattinen lähestymistapa, jonka mukaan sääntelyä tulisi kehittää. Lähtökohtana on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) sääntely teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä. Tiedonhallintalain 30.5 §:n siirtymäsäännöksen mukaan viranomaisten on toteutettava tietojärjestelmissään lain vaatimukset näistä sähköisistä tiedonsiirtotavoista vuoden 2024 alkuun mennessä.

Artikkelissa tunnistetut kehitystarpeet kohdistuvat ensinnäkin poliisilain (872/2011, PolL) 4:2:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019, PolHetiL) 16.1 §:n väliseen soveltamisalojen eroon, joka perustuu tiedonsaantiin teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona. Artikkelissa esitetään kehitystarpeiden analyysiin perustuva ehdotus poliisin tiedonsaantioikeuksien kokonaisuuden uudesta systematiikasta. Uuden systematiikan mukaisesti mm. poliisin tiedonsaantioikeussääntely keskitettäisi poliisilakiin. 

Artikkeli luettavissa Edilexissä (vaatii kirjautumisen).

Evgeniya Kurvisen, Matti Muukkosen ja Tomi Voutilaisen artikkeli hallintoviranomaisen selvittämisvelvollisuudesta ja tiedonhankinnasta Oikeus-lehdessä

Projektitutkija OTT Evgeniya Kurvisen, yliopistonlehtori HTT OTT YTM Matti Muukkosen ja julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen artikkeli ”Hallintoasian selvittämisvelvollisuus ja siihen liittyvä tiedonhankinta” on julkaistu juuri Oikeus-lehdessä (3/2022).

Artikkelissa tutkittiin hallintoviranomaisen mahdollisuuksia hankkia tietoja ja selvityksiä asianosaiselta, toiselta viranomaiselta, ulkomaan viranomaiselta sekä avoimista lähteistä ja sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen mukaan viranomaisen selvittämisvelvollisuuden toteuttamista ohjaavat ja velvoittavat paitsi hallinnon yleis- ja erityislainsäädännössä säädetyt hallintoasian selvittämistä koskevat säännökset myös tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvä sääntely. Selvittämisvelvollisuuteen liittyvien tiedonhankintakeinojen ja lähteiden käyttöä on tästä syystä arvioitava ennakkoon viranomais- ja asiakohtaisesti ottamalla huomioon julkisen vallan käytön lainmukaisuusvaatimus.

Tiedot artikkelista löydät täältä: https://www-edilex-fi.ezproxy.uef.fi:2443/uutiset/79498?allWords=voutilainen&offset=1&perpage=20&sort=timedesc&searchSrc=1&advancedSearchKey=1547598