Väitöskirjatutkija Helinä Tiura-Virran referee-artikkeli julkaistu Defensor Legisissä 1/2023

Tiura-Virran oikeustieteelliseen väitöskirjaan (Henkilötietojen käsittely poliisissa) sisältyvässä referee-artikkelissa ”Poliisin oikeus saada henkilötietoja muiden viranomaisten rekistereistä – tiedonsaantioikeuksien uusi systematiikka” tutkitaan kehittämistarpeita koskien poliisin oikeutta saada henkilötietoja muilta viranomaisilta ja esitetään uusi systemaattinen lähestymistapa, jonka mukaan sääntelyä tulisi kehittää. Lähtökohtana on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) sääntely teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä. Tiedonhallintalain 30.5 §:n siirtymäsäännöksen mukaan viranomaisten on toteutettava tietojärjestelmissään lain vaatimukset näistä sähköisistä tiedonsiirtotavoista vuoden 2024 alkuun mennessä.

Artikkelissa tunnistetut kehitystarpeet kohdistuvat ensinnäkin poliisilain (872/2011, PolL) 4:2:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019, PolHetiL) 16.1 §:n väliseen soveltamisalojen eroon, joka perustuu tiedonsaantiin teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona. Artikkelissa esitetään kehitystarpeiden analyysiin perustuva ehdotus poliisin tiedonsaantioikeuksien kokonaisuuden uudesta systematiikasta. Uuden systematiikan mukaisesti mm. poliisin tiedonsaantioikeussääntely keskitettäisi poliisilakiin. 

Artikkeli luettavissa Edilexissä (vaatii kirjautumisen).

HTM Evgenia Kurvisen väitös 9.12.2021

Kurvisen väitöskirja käsittelee Venäjän ja Suomen viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Väitöskirjan keskeisenä havaintona on muun muassa se, että henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, ns. kolmanteen maahan vain, jos kolmas maa varmistaa näiden tietojen osalta riittävän tietosuojan tason, tai jos henkilötietojen siirroissa kolmanteen maahan kyetään muulla tavoin takaamaan tietosuojan korkean tason jatkuvuus. Tämän lisäksi Venäjän tietosuojakehykseen liittyy Venäjän tietosuojaa olennaisesti heikentäviä epäkohtia tai puutteita, eikä Venäjän tietosuoja kaikilta osin ole EU-oikeudessä tarkoitetulla tavalla riittävää.

Vastaväittäjinä toimivat professori Soili Nystén-Haarala Lapin yliopistosta ja professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston sivuilla.