KHO 2021:110 – Digitaalisen palvelun toiminnallisuudet ja sähköisen asiakirjan lähettäminen määräajassa

Tuoreessa Lakimies-lehdessä (1/2022) julkaistussa oikeustapauskommentissaan Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen tarkastelee ratkaisun KHO 2021:110 pohjalta viranomaisen sähköiseen asiointiin ja digitaalisiin palveluihin liittyvää sääntelyä ja esittää näkökulmia sen kehittämistarpeisiin. Kommentissa pureudutaan erityisesti digitaalisen palvelun toiminnallisuuksiin, tahdonilmaukseen palvelussa sekä määräaikoihin. Kommentissa tarkastelun kohteena on myös muita näihin teemoihin liittyviä oikeustapauksia. ”Tässä kirjoituksessa käsitellyt oikeustapaukset ilmentävät digitaalisten palvelujen käyttäjien oikeuksien suojaamiseksi luotujen uusien säännösten merkityksellisyyttä ja tarvetta, vaikka oikeustapaukset on ratkaistu ennen digipalvelulain voimaantuloa. Toisaalta oikeustapaukset nostavat esiin viranomaistoimintaan kohdistuvan vanhan sääntelyn soveltamisen haasteet hallinnon toiminnassa: hallintoalamainen on muuttunut asiakkaaksi, jota hallinnon tulisi palvella muulloinkin kuin osin sääntelemättömään virka-aikaan sidotusti”, Voutilainen tiivistää johtopäätöksissään.

Kuntaoikeuden osaaminen vahvistuu Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston asema kuntaoikeuden tutkimuksessa vahvistuu, kun maakuntahallitus päätti osallistumisesta lahjoitushankkeeseen. Hankkeen myötä Joensuun kampukselle voidaan palkata tutkimusjohtaja viideksi vuodeksi.

Maakuntaliiton lisäksi hankkeen rahoituksessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan kunnat. Lisäksi hankkeeseen oon tarkoitus kerätä lahjoituksia. Toiminnan on tarkoitus alkaa aikaisintaan syksyllä 2022.

Lisää aiheesta Ylen 24.1.2022 julkaistussa uutisessa.

Matti Muukkosen artikkeli ”Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki” julkaistu Edilexissä

Artikkelissa Muukkonen tarkastelee koronapassin perustuslainmukaisuutta erityisesti perustuslakivaliokunnan lain säätämisjärjestykseen liittyvän argumentaation näkökulmasta. Artikkelissa kiinnitetään huomiota myös siihen, millainen on ollut se tulkinta-asetelma, josta käsin perustuslakivaliokunta ja asiantuntijat ovat kysymystä lähestyneet.

Artikkeli on julkaistu avoimena Edilex-palvelussa.

Evgenia Kurvisen artikkeli ”Riittävän tietosuojan tason määrittelyn ja arvioinnin problematiikka”, Defensor Legis 4/2021

Kurvisen artikkelissa tarkastellaan riittävän tietosuojan tason määrittelyn problematiikkaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekäsen tulkintaan vaikuttavien ja tulkintaa ohjaavien EU-tuomioistuimen ratkaisujen ja soft law -lähteiden valossa. Riittävän tietosuojan tasoa tai sen arviointikriteerejä ei ole määritelty tietosuoja-asetuksessa. Sen sijaan riittävän tietosuojan tason määrittelyyn ja arviointiin kiinnittyy vaatimus siitä, että kolmannen maan tietosuojan tason tulee olennaisilta osin vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa. Tämä vastaavuuskriteeri ei kuitenkaan ilmaise, miltä osin kolmannen maan tietosuojan tason tulisi vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa, kuten ei myöskään riittävän tietosuojan tason ydinvaatimuksia.

Artikkeli luettavissa Edilex-palvelussa (vaatii kirjautumisen).

Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.