Evgenia Kurvisen artikkeli ”Riittävän tietosuojan tason määrittelyn ja arvioinnin problematiikka”, Defensor Legis 4/2021

Kurvisen artikkelissa tarkastellaan riittävän tietosuojan tason määrittelyn problematiikkaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekäsen tulkintaan vaikuttavien ja tulkintaa ohjaavien EU-tuomioistuimen ratkaisujen ja soft law -lähteiden valossa. Riittävän tietosuojan tasoa tai sen arviointikriteerejä ei ole määritelty tietosuoja-asetuksessa. Sen sijaan riittävän tietosuojan tason määrittelyyn ja arviointiin kiinnittyy vaatimus siitä, että kolmannen maan tietosuojan tason tulee olennaisilta osin vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa. Tämä vastaavuuskriteeri ei kuitenkaan ilmaise, miltä osin kolmannen maan tietosuojan tason tulisi vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa, kuten ei myöskään riittävän tietosuojan tason ydinvaatimuksia.

Artikkeli luettavissa Edilex-palvelussa (vaatii kirjautumisen).

Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.

JULKIHINTA-hankkeen puoliväliseminaari 12.1.2022

Itä-Suomen yliopiston, Cardiffin yliopiston ja CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay konsulttiyrityksen muodostaman tutkimusryhmä toteuttaa Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) hankkeen ”Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset – JULKIHINTA” puoliväliseminaarin verkkotilaisuutena (Teams) ja tiedontuottajatyöpajan yhdessä ohjausryhmän kanssa 12.1.2021 klo 13-15.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen toivotaan osallistujia erityisesti julkisen tiedon tuottajaorganisaatioista valtionhallinnosta ja kuntasektorilta. Tilaisuudesta tulee myöhemmin tallenne ainakin kahden viikon ajaksi.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 10.1.2022 klo 15 mennessä tästä linkistä. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätietoja Matti Muukkonen, hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, matti.muukkonen[at]uef.fi, p. 050 352 2394.

”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushankkeelle rahoitus Työsuojelurahastolta

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettavan tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Tavoitteena on luoda etätyön malli, jonka avulla työnantajat voivat tehokkaasti toteuttaa työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa ja parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 70 000 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen, Niko Vartiainen ja Sari Korhonen.

HTM Evgenia Kurvisen väitös 9.12.2021

Kurvisen väitöskirja käsittelee Venäjän ja Suomen viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Väitöskirjan keskeisenä havaintona on muun muassa se, että henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, ns. kolmanteen maahan vain, jos kolmas maa varmistaa näiden tietojen osalta riittävän tietosuojan tason, tai jos henkilötietojen siirroissa kolmanteen maahan kyetään muulla tavoin takaamaan tietosuojan korkean tason jatkuvuus. Tämän lisäksi Venäjän tietosuojakehykseen liittyy Venäjän tietosuojaa olennaisesti heikentäviä epäkohtia tai puutteita, eikä Venäjän tietosuoja kaikilta osin ole EU-oikeudessä tarkoitetulla tavalla riittävää.

Vastaväittäjinä toimivat professori Soili Nystén-Haarala Lapin yliopistosta ja professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston sivuilla.